תקנון מבצע משתמש חדש

Home/תקנון מבצע משתמש חדש
תקנון מבצע משתמש חדש 2016-12-28T15:46:58+00:00

1. כללי

1.1  חברת פינק פארק בע"מ (להלן: "החברה") מקיימת מבצע בדבר הטבה למשתמשים חדשים (להלן: "המבצע"). תנאי ההשתתפות במבצע יובאו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון").

1.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. בעצם השתתפותו, מסכים ומקבל על עצמו המשתמש את כל התנאים כאמור. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואת עצם ההשתתפות במבצע.

1.3 לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בכתובת support@pinkpark.co.il

2. פרשנות הוראות התקנון

2.1.   הוראות התקנון תגברנה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא.

2.2.  בתקנון, השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, והוא מתייחס גם לנקבה.

2.3.  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.4.  מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענפי, האינטרנט והסלולר.

2.5.  רישומי החברה ונתוני המערכת הממוחשבת של החברה (להלן: "המערכת הממוחשבת") יהוו הוכחה מכרעת בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתמש בשירותי החברה (להלן: "משתמש").

3. ההטבה

3.1.   שלושה קופונים אשר כל אחד מהם מקנה זכות חד פעמית לשעתיים ראשונות חינם בחניה באחת מחניות החברה (להלן: "הקופון").

3.2.  הקופון הראשון – ימומש בחניה הראשונה שתבוצע לאחר הזכאות להטבה, הקופון השני – ימומש בחניה השנייה לאחר הזכאות להטבה והקופון השלישי – ימומש בחנייה השלישית לאחר הזכאות להטבה.

3.3.  כל קופון תקף להשכרת חניה אחת בלבד, אף אם ההשכרה קצרה משעתיים.

3.4.  החברה רשאית שלא להחיל את ההטבה על חניות מסוימות.

3.5.  מובהר כי כל חניה באמצעות קופון מעבר לשעתיים תחויב בהתאם למחירון החברה.

3.6  תוקף כל קופון יהיה למשך 30 ימים מיום ההרשמה.        

4. זכאות להטבה

4.1.   זכאי לקבל את ההטבה כל אדם אשר יצטרף לשירותי החברה ושמספר הטלפון שמסר בתהליך ההרשמה לשירותי החברה לא היה מצוי ברשומות המערכת הממוחשבת טרם ההרשמה (להלן: "משתמש חדש").

4.2   מובהר כי הזכאות להטבה תינתן אך ורק למשתמש אשר נרשם לשירות באפליקציית החברה וכי רישום דרך המוקד האנושי לא יזכה את הנרשם בהטבה.

4.2.  מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל למשתמש חדש את ההטבה באם הפרטים שמסר המשתמש החדש הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ו/או אם הפר את הוראות התקנון.

5. הודעה על קבלת ההטבה

5.1.  החברה תודיע לזכאים להטבה על קבלת ההטבה בהודעת Push לאפליקציית החברה. מובהר כי באחריות המשתמש להפעיל את שירות קבלת הודעות Push מאפליקציית החברה.

5.2. בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת ההטבה.

6. תוקף המבצע

6.1   המבצע יהיה בתוקף החל מיום 15 פברואר 2015 ועד ליום 31 במרץ 2015 כולל (להלן: "תקופת המבצע").

6.2  החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות להקדים או לדחות את מועד סיום תקופת המבצע, מבלי לינתן הודעה מראש, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

7.סמכות שיפוט וברירת דין

7.1. בתי המשפט של מחוז תל-אביב – יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמש בקשר למבצע

7.2.על תנאי המבצע יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.