תנאי שימוש

Home/תנאי שימוש
תנאי שימוש 2017-01-01T14:08:53+00:00

1.כללי

 1.1.ברוכים הבאים לאתר פינק פארק (להלן: "האתר") המופעל ומנוהל על ידי חברת פינק פארק בע"מ, ח.פ. 514432954, מרח' בן יהודה 77, כפר סבא (להלן: "פינק פארק").

 1.2.תנאי השימוש מסדירים את היחסים המשפטיים בין פינק פארק לבין כל משתמש העושה שימוש בשירותי פינק פארק, כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר ובאפליקציה, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין פינק פארק. (להלן: "המשתמש"). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון.

"שירות פינק פארק" משמעו הסדרי החניה המוצעים על ידי פינק פארק, בין היתר, באמצעות אפליקציית הקצה המוצעת באמצעות אתר זה ו/או באמצעות חנויות וירטואליות, לשימוש ו/או הורדה למכשירים סלולאריים ו/או טבלואידים (להלן: "האפליקציה").

 1.3.מקומות החניה המוצעים למשתמשים במסגרת שירות פינק פארק הינם מקומות חניה פרטיים בבעלות בעלי חניות שהתקשרו בהסכם ייחודי עם פינק פארק, לפיו הם מעמידים באופן בלעדי את החניה לרשות משתמשי פינק פארק בתנאים שהוסכמו ביניהם (להלן: "החניה" ו"בעלי החניה", לפי העניין). תנאי שימוש אלה חלים גם על בעלי החניה.

 1.4.אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של המשתמש בכל דרך,  במישרין או בעקיפין, באתר ובאפליקציה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה או הסתייגות. כמו כן, עצם השימוש בשירות פינק פארק מהווה הסכמה מצד המשתמש בשירות לתנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות. נרשם המשתמש לשירות פינק פארק, ייחשב הוא כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש, כי מסכים הוא להם וכי לא תהיה לו כל טענה כנגדם.

 1.5.אם אינך מסכים לתנאים הללו או למדיניות הפרטיות, אנא אל תגלוש באתר ואל תעשה שימוש אחר בשירות פינק פארק.

 1.6.פינק פארק שומרת על הזכות, לשנות את התנאים הללו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אנו ניידע אותך בקשר לשינויים באמצעות פרסום הודעה מראש באתר על עריכת השינויים. המשך השימוש על ידך בשירות פינק פארק, לאחר פרסום השינויים לתנאי השימוש הללו, מעיד על כך כי הינך מקבל את השינויים.

 1.7.מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.  

 1.8.אנא עשה שימוש בשירות פינק פארק באופן בטיחותי והקפד על נהיגה זהירה ובטוחה. פינק פארק לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המשתמש בטלפון הסלולארי שלו ו/או במהלך נהיגה, במסגרת שירות פינק פארק.

 2.הרשמה לשירות פינק פארק

 2.1.תהליך ההרשמה לשירות פינק פארק הינו פשוט ואינו כרוך בעלות או בהתחייבות כלשהי: את הרישום לשירות פינק פארק ניתן לבצע באמצעות האתר, באמצעות האפליקציה. פינק פארק שומרת לה את הזכות לשנות את אופן הרישום לשירות פינק פארק בעתיד, והכל כפי שיפורט בתנאי השימוש.

 2.2.על מנת להירשם לשירות פינק פארק תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר תעודת הזהות שלך, מספר הטלפון הנייד שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומספר הרכב שלך. בתום הרישום יקבל המשתמש מסרון (SMS) בו תופיע סיסמת הכניסה שלו לשירות פינק פארק. לצורך השלמת הזמנת שירות פינק פארק בפועל, יהיה עליך למסור את מספר כרטיס האשראי באמצעותו יתבצע החיוב בגין שירות פינק פארק. נתוני כרטיס האשראי מאובטחים על ידי פינק פארק בקפידה, באופן המפורט במדיניות הפרטיות.

 2.3.הרשמתו של המשתמש לשירות פינק פארק מהווה הסכמה מצידו לקבלת הודעות (כהגדרתן להלן) מטעם פינק פארק ולקבלת תוכן ההודעות לכל דבר ועניין כמפורט במדיניות הפרטיות.

 2.4.במסגרת ההרשמה לשירות פינק פארק מעניק המשתמש הרשאה לפינק פארק לחיוב כרטיס האשראי שלו או את חשבון הבנק שלו באמצעות הוראת קבע.

 2.5.באמצעות שם המשתמש והסיסמה ניתן להזמין את שירות פינק פארק באופן בטוח ודיסקרטי כמפורט במדיניות הפרטיות.

 2.6.המשתמש בשירות פינק פארק יישא באחריות לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא  על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש.

 2.7.על מנת לבחון את שירות פינק פארק מציעה פינק פארק "מסלול אורח", במסגרתו ניתן להתנסות בהזמנת שירות פינק פארק ולבחון את המידע והשירותים המספקת פינק פארק, ללא מימוש השירות בפועל. על מנת לממש את שירותי פינק פארק בפועל יש להירשם כמשתמש לשירות, כמפורט בסעיף  2 זה.

 2.8.מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה ולקבלת שירותי פינק פארק.

 2.9.המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת שירות פינק פארק , הנו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש בשירות פינק פארק מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות פרטיות  ובהתאם להוראות כל דין.

 2.10.כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להזמין את שירות פינק פארק:

 2.10.1.המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 2.10.2.המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 2.10.3.המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 2.10.4.המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 3.שירות פינק פארק

 3.1.הפעלת שירות פינק פארק תעשה בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ובהתאם לשיקול דעתה של פינק פארק. פינק פארק רשאית לשנות את התנאים לפיהם יופעל שירות פינק פארק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, והיא תיידע את המשתמש על כל שינוי מהותי כאמור, טרם הזמנת השירות. המשתמש נותן בזאת הסכמתו כי בכל הפעלה של שירות פינק פארק תקבל פינק פארק, את נתוני מיקום המשתמש ותעדכן את מיקום החניה באמצעות הקואורדינאטות שנשלחו באמצעות הטלפון הסלולארי.

 3.2.למשתמש בשירות פינק פארק יוצג המידע המפורט להלן, כולו או חלקו, אודות חניות הקרובות לאזור בו הוא נמצא, במידה ונמצאו: תעריף החניה, כתובת החניה, מרחק מהיעד הסופי של המשתמש, או ממיקומו בעת הפניה לשירות וכן תיאור החניה המוצעת, ככל  הניתן  (כדוגמת מגבלות החלות על החניה, מיקום החניה בחניון או הבניין, מספר החניה ושעות החניה המותרות). במקרה בו אין חניה פנויה באזור כאמור, עשוי שירות פינק פארק להציע הכוונה לחניונים ציבוריים פנויים בסמוך לאזור.

 3.3.בנוסף, ככל ויבחר המשתמש באופציה זו, תוצג בפניו מפת ניווט אשר תסייע בהכוונת המשתמש למקום החניה שיבחר על ידו.

 3.4.פינק פארק היא המפתחת ובעלת הזכויות הבלעדית במערכת זיהוי חדשנית, שתפקידה לזהות האם החניה פנויה לשימוש המשתמשים (להלן: "מערכת הזיהוי"), והיא עושה שימוש במערכת זיהוי זו במסגרת שירות פינק פארק.

 3.5.לאחר ביצוע הזמנת שירות פינק פארק, תבצע פינק פארק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תישלח ההזמנה ותינתן למשתמש הודעה  כי הפעולה אושרה והליך ההזמנה הושלם. יודגש כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וכי העסקה תשתכלל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.

 3.6.לאחר הזמנת חניה באמצעות שירות פינק פארק וקבלת קבלת הודעה על ידי המשתמש המאשרת את ההזמנה, תעמוד החניה המוזמנת לרשותו של המשתמש בשעות החניה שהוזמנו (להלן: "שעות החניה שהוזמנו"), , ובתנאים שצוינו על ידי פינק פארק. שים לב, מימוש הצעת פינק פארק לחניה יחול מיד עם הזמנת החנייה. חיוב המשתמש בגין הזמנת החניה של פינק פארק יחל עם הזמנת החניה, גם אם המשתמש לא התחיל עדיין להשתמש בחניה המוזמנת בפועל, היות והחניה הועמדה לרשותו מרגע ההזמנה.

 3.7.כרבע שעה לקראת מועד סיום החניה, עשויה פינק פארק לתת למשתמש התראה על כך על ידי שליחת הודעתSMS, לרבות הודעת פוש המופקת מהאפליקציה (להלן: "ההודעות") .

 3.8.המשתמש מתחייב בזה כדלקמן כלפי פינק פארק בקשר עם קבלת שירות פינק פארק:

 3.8.1.כי ישמור על החניה ועל סביבתה באופן נאות ומסודר, לרבות שמירה על שקט ועל התנהגות נאותה,

 3.8.2.כי יחנה מול מתקן הזיהוי בלבד,

 3.8.3.כי יודיע לפינק פארק באופן מידי וללא דיחוי על כל נזק ו/או תקלה שנגרמו למערכת הזיהוי ו/או לחניה ו/או לסביבתה ו/או על כל מניעה אחרת העלולה למנוע את הענקת זכות השימוש בחניה על ידי פינק פארק למשתמשים, מכל מין וסוג,

 3.8.4.כי המשתמש יהיה אחראי בכל הקשור לשימושו בחניה ובסביבותיה, ובמסגרת זו יפצה וישפה את פינק פארק (ו/או את מי מטעמה) בגין כל נזק שנגרם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בגין כך,

 3.8.5.כי ידוע לו כי השימוש בשירות פינק פארק מותנה בתקינות  המכשיר הסלולארי  והרשת הסלולארית אליה הוא משתייך, וכי הוא נוטל על עצמו את מלוא האחריות לבדיקת זמינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובדבר קליטת הודעות מפינק פארק למשתמש, והודעות מהמשתמש לפינק פארק באמצעות הטלפון הסלולארי שלו, בדבר יכולתו ורצונו לעשות שימוש בשירותים המסופקים על-ידי פינק פארק.

 3.8.6.כי האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון במכשיר  הסלולארי ואו ברשת הסלולארית  אליה משתייך של המשתמש , לרבות כשלון לקלוט או לשלוח הודעות תחול על המשתמש בלבד, לרבות תשלום בגין חניה חורגת (כהגדרתה להלן) וכיו"ב,

 3.8.7.כי שליחת הודעה על ידי פינק פארק מהווה ראיה לכאורה לכך שנתקבלה על ידו וכי קרא את תוכנה.

 3.9.ההתחייבויות המפורטות בסעיפים ‎3.8.1, ‎3.8.2 ו-‎3.8.4 לעיל יחולו גם על בעלי החנייה, כאשר לצורך האמור, כל התחייבות החלה על המשתמש מכח הסעיפים האמורים, תחול גם על בעל החנייה, בשינויים המחויבים.

 3.10.מובהר בזה כי התקשרות פינק פארק עם בעלי החניות היא בלעדית, וכי המשתמש, ו/או כל גורם אחר מנועים מלפנות לבעלי החניות בקשר למתן זכויות שימוש בחניה באופן כלשהו.

 3.11.לפינק פארק ישנה הזכות לסיים את גישתך לשירות פינק פארק, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים סבירים בלבד.

 4.תשלומים בגין השירות

 4.1.טרם ביצוע כל הזמנה של שירות פינק פארק על ידי המשתמש, ימסרו לו התעריפים החלים על החניה שברצונו להזמין ביחס לכל שעת חניה (להלן: "תעריפי החניה"). פינק פארק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.

 4.2.מובהר בזאת, כי כל תשלום בקשר עם שירות פינק פארק יתבצע בהתאם לרישומי החברה באותו עניין, בין היתר, באמצעות המערכת הממוחשבת אותה היא מפעילה לצורך ההסכם (להלן: "המערכת הממוחשבת"). מוסכם, כי רישומי החברה ונתוני המערכת הממוחשבת יהוו הוכחה מכרעת בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתמש.

 4.3. היה ומשתמש הזמין שירותי פינק פארק, אולם עם הגעתו לחניה התברר כי אינו יכול לעשות בה שימוש היות וחונה בה רכב אחר, יזוכה המשתמש מכל תשלום ששילם בקשר עם הזמנת השירותים ביחס לחניה האמורה, ופינק פארק תעשה כמיטב יכולתה על מנת למצוא לו חניה חלופית. מובהר, כי זיכוי המשתמש כאמור הינו הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש בנסיבות המפורטות לעיל וכי לא תהיה למשתמש כל  תביעה, דרישה ו/או טענה בעניין.

 4.4.תשלום תעריפי החניה והתשלום בגין החניה החורגת, כמפורט בסעיף 5 להלן, ייעשה על ידי המשתמש לפינק פארק באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש בלבד. עם זאת, היה ולא עלה בידי פינק פארק לגבות את התשלום המגיע לה מאת המשתמש באמצעות כרטיס האשראי שלו, יפרע המשתמש  את חובו לפינק פארק בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב. לא עשה כן, תהא מוסמכת פינק פארק לפעול לגביית חוב המשתמש תוך השתת ההוצאות הכרוכות בכך על המשתמש. מובהר, כי חוב זה ניתן להוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב הבא מכח חוזה, בהתאם לסעיף 181א1(א)(1).   אין באמור על מנת להקנות כל זכות למשתמש לבצע תשלום לפינק פארק שלא באמצעות כרטיס האשראי שלו, אלא לפי דרישת פינק פארק בלבד.  

 5.חניה חורגת

 5.1.זכור, על מנת שפינק פארק תוכל להמשיך להעניק את שירותיה ולסייע למשתמשים לפתור את מצוקת החנייה על בסיס התקשרותה עם בעלי החניה, על המשתמשים להקפיד על חניה במסגרת שעות החניה שהוזמנו בלבד, ולא לבצע שום חריגה מהם (אלא באישורה המפורש של פינק פארק מראש בכתב).

 5.2.המשתמש מתחייב שרכבו יחנה בחניה שהוזמנה על ידו, במסגרת שעות החניה שהוזמנו בלבד. סעיף זה הינו סעיף מהותי בהתקשרות בין הצדדים והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות בין הצדדים.

 5.3.בגין כל שעה (או חלק ממנה) של חריגה משעות החניה שהוזמנו (היינו, היה והמשתמש לא פינה את רכבו בתום שעות החניה שהוזמנו על ידו בלי לקבל את אישור פינק פארק מראש ובכתב), או כל חלק ממנה (להלן: "חניה חורגת"), יוטל על המשתמש פיצוי מוסכם  בשיעור של פי עשרה מהתעריף לחניה החל על משך הזמן בו בוצעה החניה החורגת (להלן: "הפיצוי המוסכם"), וזאת מבלי לגרוע מזכותה של פינק פארק לכל סעד ו/או תרופה אחרת, לרבות כמפורט בתנאי שימוש אלה. פינק פארק תהיה רשאית להקטין את הפיצוי המוסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 5.4.כמו כן, מייפה בזאת המשתמש את כוחה של פינק פארק באופן בלתי חוזר, ומעניק לה הרשאה בלתי חוזרת, לגרור את הרכב החונה בחניה שהוזמנה על ידו, היה וביצע חניה חורגת כאמור.

 5.5.המשתמש מצהיר כי הפיצוי המוסכם יהווה פיצוי ותשלום סביר הולם ביחס לנזק שיגרם לפינק פארק עקב החניה החורגת, וכן כי גרירת רכבו בגין ביצוע חניה חורגת כמפורט בסעיף 5.4 לעיל, מהווה סעד סביר והולם ביחס לחניה החורגת.

 5.6.המשתמש מסכים בזאת כי צילום נציג פינק פארק המתעד את החניה החורגת שביצע רכבו, בתוספת ציון התאריך והשעה בה צולם, מהווה ראיה לכאורה לכך שביצע חניה חורגת ולכל מאפייני החניה החורגת המופיעים בתצלום.

 6.התכנים

 6.1.התכנים הכלולים בשירות פינק פארק, באתר ובאפליקציה (לרבות, ללא הגבלה, המפות, נתוני המפות, הטקסטים, הגרפיקה,  התמונות וכו') (להלן: "התוכן" או "התכנים"), וכן סימני המסחר והלוגו (להלן: "סימני המסחר"), הינם בבעלותה הבלעדית של פינק פארק, או שפינק פארק היא בעלת זכות שימוש בהם בהתאם לרישיון מבעלי הזכויות.

 6.2.האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת פינק פארק היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. פינק פארק אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתכנים. פינק פארק מבהירה בזאת שהתכנים הכלולים באתר הינם למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת לרכישת שירות פינק פארק ביחס לחניה מסוימת, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי שירות פינק פארק ו/או החניות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

 6.3.במקרה בו נפלה טעות בתום לב בתיאור החניה, בתעריף ו/או בכל מאפיין אחר של שירות פארק, טעות זו לא תחייב את פינק פארק.

 6.4.יתכן וחלק מהתוכן מקורו בצדדים שלישיים (לרבות, אך לא רק, בעלי החניות), מובן שלפינק פארק אין אחריות בגין תוכן מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של תוכן זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

 6.5.באתר ו/או באפליקציה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י פינק פארק. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. פינק פארק אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 6.6.כל שימוש בתוכן יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד פינק פארק בקשר לתוכן, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

 6.7.המשתמש מסכים, שלא לעקוף, לחסום או להפריע באופן אחר למאפיינים של שירות פינק פארק הקשורים לאבטחה.

 7.ניהול כרטיס לקוח על ידי בעלי החניה

 7.1.בעלי החניה יכולים לנהל את זמני העמדת החניה שברשותם לפינק פארק באמצעות כרטיס לקוח באתר וכן לצפות באמצעותו, בין היתר, בנתונים הבאים: מועדי זמינות החניה שנמסרו על ידו, הזמנות בפועל של החניה, מאפייני החניה, האם החניה תפוסה בפועל על ידי משתמש ברגע נתון וכו'.

 7.2.על מנת לפתוח כרטיס לקוח כאמור, ולצורך גישה שוטפת אליו, על בעלי החניה למסור, בין היתר, שם משתמש וסיסמא. בעלי החניה הינם האחראים הבלעדיים לפעילות המתרחשת בכרטיס הלקוח שלהם באתר, ועליהם  לשמור על סיסמת כרטיס הלקוח מאובטחת. על בעלי החנייה להודיע לפינק פארק מידית אודות כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה כרטיס הלקוח שלהן באתר.

 8.הגבלת אחריות

 8.1.פינק פארק ו/או מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, באפליקציה ו/או בשירות פינק פארק, או בכל תוכן ו/או שירות בהם, או בכל שימוש בהם, בין היתר, כלפי המשתמש ובעל החניה, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירות פינק פארק, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, האפליקציה ו/או שירות פינק פארק, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה ו/או הרשת הסלולארית; ו-  5) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן.

8.2.המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את פינק פארק ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירות פינק פארק ו/או מכל חיוב בו תחויב פינק פארק ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש ואשר לפינק פארק אין אחריות לגביו.

 8.3.אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏8 זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 9. זמינות ו/או שינוי האתר והאפליקציה

9.1.מבלי לגרוע מהאמור, פינק פארק תהא רשאית להפסיק או לשנות את הפעילות המתבצעת באתר, באפליקציה ו/או בשירות פינק פארק כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 9.2.פינק פארק תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש בשירות פינק פארק, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 9.3.פינק פארק אינה מבטיחה כי שירות פינק פארק יהא נקי מבאגים, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין.

 10.התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

 11.סמכות שיפוט וברירת דין

 11.1. בתי המשפט של מחוז תל-אביב – יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמש בקשר לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לתנאי השימוש הייעודיים.

 11.2.על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או תנאי השימוש, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.