מדיניות פרטיות

Home/מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות 2016-12-28T15:49:42+00:00

1. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת פינק פארק במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע בתוכן המצוי באתר ו/או באפליקציה ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.

2. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

3. רישום

3.1. חלק מהשירותים באתר, באפליקציה ובשירות פינק פארק טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, באופן המפורט בתנאי השימוש. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה פינק פארק רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.  

3.2.    המשתמש יישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא  על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, ממליצה פינק פארק, בין היתר, כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר ו/או מהאפליקציה ו/או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי.

3.3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של פינק פארק ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

4.  איסוף מידע והשימוש בו

4.1.    פינק פארק רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירות פינק פארק על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, האפליקציה, ו/או את שירות פינק פארק ואת התכנים המוצעים באתר, באפליקציה ושבשירות פינק פארק וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי פינק פארק, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים;  עם זאת, פינק פארק לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים  ו/או לצדדים שלישיים אחרים. בנוסף, רשאית פינק פארק לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

4.2.    במסגרת שירות פינק פארק וכחלק ממנו, שולחת פינק פארק הודעות (כהגדרתן בתנאי השימוש) למשתמש, במסגרתם היא עשויה לעדכן אותו, בין היתר, כי תם פרק זמן החניה שהוזמן, כי הוא נכנס לגדרי חניה חורגת (כהגדרתה בתנאי השימוש), או להציע לו להאריך את פרק זמן החניה שהוזמן על ידו, ככל שהדבר יתאפשר. הרשמתו של המשתמש לשירות פינק פארק מהווה הסכמה מצידו לקבלת הודעות מטעם פינק פארק ולקבלת תוכן ההודעות לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לפינק פארק והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה פינק פארק רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של פינק פארק ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כמפורט כאן.

4.3.    האתר והאפליקציה משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או האפליקציה להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.  'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי פינק פארק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ו/או האפליקציה ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, ופינק פארק נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי פינק פארק יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.4.    אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול הCookies- עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהותי מהשירותים והתכונות באתר ו/או באפליקציה.

5.    מסירת מידע לצד שלישי

5.1.    פינק פארק תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע  העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

5.1.1.    על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

5.1.2.    בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.

5.1.3.    בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

5.1.4.    בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין פינק פארק ו/או מי מטעמה.

5.1.5.    בכל מקרה בו תסבור פינק פארק, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של פינק פארק, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.1.6.    במקרה בו העבירה ו/או המחתה פינק פארק לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות פינק פארק להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

6.    תכנים, כתבות ופרסומות

באתר ובאפליקציה עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות פרסומות וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד פינק פארק בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

  1.     אבטחת מידע

7.1.    בעת שהנכם מבצעים רכישות באתר, הנכם משתמשים בפרטי כרטיס האשראי שלכם כדי לרכוש בקלות ובנוחות. על מנת להגן על תהליך זה, משתמשת פינק פארק בשרתים, המוגנים באמצעות תוכנת פיירוול, המבטיחה זרימת מידע מבוקרת, ומונעת חדירות לתוכה. פינק פארק היא מערכת סגורה המגינה ומאבטחת את המשתמשים ברמה גבוהה.

7.2.    נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן מיוחד, המקשה באופן ממשי על מי שאינו מורשה לשלוף את הנתונים מבסיסי הנתונים של החברה.

פינק פארק משתמשת בפרוטוקול הסטנדרטי של המסחר האלקטרוני (SSL) – פרוטוקול זה "מערבל" את המידע שמועבר במערכת, ובכך הופך אותו לצופן שרק גורמים מורשים יכולים לפענח.  הצפנה זו מתרחשת מרגע הכנסת המידע למערכת ועד ליצירת הקשר עם הגורמים המאשרים את העיסקה.

7.3.    סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת באמצעות מערכת טרנזילה (TRANZILA) המחובר למרכז המחשוב של שב"א (שירות סליקת כרטיסי אשראי המשותף לכל חברות האשראי בישראל). חיבורי רשת אלה מאובטחים ברמה המקובלת בחברות האשראי ובמערכת הבנקאית בישראל.

7.4.    לתשומת לבכם, על אף שפינק פארק נוקטת באמצעים המחמירים והמתקדמים ביותר על מנת להבטיח רמת אבטחה גבוהה של הנתונים, פינק פארק מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של פינק פארק וכי ידוע למשתמש שפינק פארק לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.