תקנון מבצע חבר מביא חבר

Home/תקנון מבצע חבר מביא חבר
תקנון מבצע חבר מביא חבר 2017-06-23T14:00:08+00:00

1. כללי

1.1   חברת פינק פארק בע"מ (להלן: "החברה") מקיימת מבצע חבר מביא חבר (להלן: "המבצע"). תנאי ההשתתפות במבצע יובאו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון").

1.2  התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. בעצם השתתפותו, מסכים ומקבל על עצמו המשתמש את כל התנאים כאמור. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואת עצם ההשתתפות במבצע.

1.3  לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בכתובת support@pinkpark.co.il

2. פרשנות הוראות התקנון

2.1.  הוראות התקנון תגברנה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא.

2.2.  בתקנון, השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, והוא מתייחס גם לנקבה.

2.3.  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.4.  מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענפי, האינטרנט והסלולר.

2.5.  רישומי החברה ונתוני המערכת הממוחשבת  של החברה (להלן: "המערכת הממוחשבת") יהוו הוכחה מכרעת בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתמש בשירותי     החברה (להלן: "משתמש").

3. ההטבה

3.1.  קופון חד פעמי המפחית את עלות ההשכרה ב 15 ש"ח, בחניות החברה (להלן: "הקופון").

3.2.  הקופון ימומש בחניה הראשונה שתבוצע לאחר הזכאות להטבה.

3.3.  ההטבה תהיה תקפה להשכרת חניה אחת בלבד, אף אם ההשכרה קצרה משעתיים.

3.4.  החברה רשאית שלא להחיל את ההטבה על חניות מסוימות.

3.5.  מובהר כי כל חניה באמצעות הקופון מעבר לשעתיים תחויב בהתאם למחירון החברה.

3.6   ההטבה תהיה תקפה למשך חודש ימים מיום מסירת הודעה למשתמש על זכאותו להטבה.

4. זכאות להטבה

4.1.  משתמש שיזמין (להלן: "המשתמש המזמין") חבר (להלן: "החבר המוזמן") להשתמש בשירותי החברה יהיה זכאי להטבה בתנאי שיתקיימו לגביו רצף הפעולות הבאות:

      4.1.1.     המשתמש המזמין יתחבר (log-in) לאפליקציית החברה (להלן: "האפליקציה").

      4.1.2.     המשתמש המזמין יכנס באפליקציה למסך "הזמן חברים" המופיע ב"תפריט".

      4.1.3.        המשתמש המזמין יבחר מספר טלפון אחד  מתוך רשימת אנשי הקשר שתופיע (להלן: "המספר המיועד").

      4.1.4         מיד לאחר בחירת המספר המיועד יופיע מסרון למשלוח עם טקסט ולינק (להלן: "הלינק") שיופקו באופן אוטומטי על ידי המערכת הממוחשבת (להלן: "המסרון").

      4.1.4.     המשתמש ישלח את המסרון למספר המיועד.

      4.1.5.     החבר המוזמן ילחץ על הלינק שקיבל במסרון אשר יוביל לדף הורדת האפליקציה בחנות ההורדות ומתוך דף זה יוריד החבר המוזמן את אפליקציית החברה.

      4.1.6.        החבר המוזמן יתחבר למערכת באמצעות המספר המיועד ויבצע השכרת חניה.

4.2.  מובהר כי במקרים הבאים לא יהיה זכאי משתמש מזמין להטבה:

      4.2.1.        מספר הטלפון המיועד קיים במערכת הממוחשבת טרם השימוש בלינק.

      4.2.2.       הפרטים שמסר המשתמש הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ו/או אם הפר את הוראות התקנון.

4.3.  מובהר כי במידה ויותר ממשתמש אחד הזמין חבר מוזמן מסוים, תיחשב הזכאות להטבה רק בגין הלינק שייפתח מאוחר ביותר על ידי החבר המוזמן.

4.4.  מובהר בזאת, כי כל משתמש יהיה זכאי לעד עשר הטבות בלבד.

5. הודעה על קבלת ההטבה

5.1. החברה תודיע לזכאים להטבה על קבלת ההטבה בהודעת Push לאפליקציית החברה. מובהר כי באחריות המשתמש להפעיל את שירות קבלת הודעות Push מאפליקציית החברה.

5.2. בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת ההטבה.

6. המסרון

6.2. מובהר למשתמש המזמין כי יתכן ושליחת המסרון כרוכה בעלות מול ספק התקשורת שלו והוא פוטר את החברה מכל טענה בעניין.

6.3  באחריות המשתמש המזמין לקרוא את הטסקט האוטומטי (מעל הלינק) במסרון ולשנות או למחוק אותו כראות עיניו.  

7. תוקף המבצע

7.1  המבצע יהיה בתוקף החל מיום 1 ינואר 2015 ועד ליום 31 במרץ 2018 כולל (להלן: "תקופת המבצע").

7.2  החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות להקדים או לדחות את מועד סיום תקופת המבצע, מבלי לינתן הודעה מראש, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

7.3 ללא כפל מבצעים

8.סמכות שיפוט וברירת דין

8.1. בתי המשפט של מחוז תל-אביב – יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמש בקשר למבצע

8.2.על תנאי המבצע יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.