תקנון מבצע WAZE

Home/תקנון מבצע WAZE
תקנון מבצע WAZE 2016-12-28T15:48:01+00:00

1. כללי

1.1   חברת פינק פארק בע"מ (להלן: "החברה") מקיימת מבצע שעתים חניה חינם (להלן: "המבצע"). תנאי ההשתתפות במבצע יובאו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון").

1.2  התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. בעצם השתתפותו, מסכים ומקבל על עצמו המשתמש את כל התנאים כאמור. התקנון ממצה את           זכויות וחובות הצדדים ואת עצם ההשתתפות במבצע.

1.3   תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

1.4  לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בכתובת support@pinkpark.co.il

2. פרשנות הוראות התקנון

2.1   לקוח/משתמש שיבצע את התשלום באמצעות האפליקציה בלבד יזוכה על שעתיים ראשונות של החניה באופן חד פעמי בחניוני וחניות ההסדר של פינק פארק בע"מ.

2.2.  תוקף המבצע: המבצע יחול החל מיום 25.09.2016 ועד ליום 31.10.2016 (להלן: "תקופת המבצע") בכל מתחמי החניות המופיעות באפליקציה של בחברת פינק פארק.

2.3.  קוד המבצע והמימוש הוא חד-פעמי עבר כל לקוח/משתמש אשר יזוהה ע"פ מספר הטלפון הסלולרי שממנו יבוצע התשלום , כאשר המימוש של הטבה הינו חד פעמי                  במשך כל תקופת המבצע.

2.4.  ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

2.5.  עורכת המבצע הינה חברת פינק פארק (2010) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "פינק פארק") מרחוב בן יהודה 77, כפר סבא טל: 8887*; פקס: 09-7688888.

3. ההטבה

3.1.  קופון חד פעמי לחניה בשעתיים הראשונות חינם, בחניות החברה (להלן: "הקופון").

3.2.  הקופון ימומש בחניה הראשונה שתבוצע לאחר הזכאות להטבה.

3.3.  ההטבה תהיה תקפה להשכרת חניה אחת בלבד, אף אם ההשכרה קצרה משעתיים.

3.4.  החברה רשאית שלא להחיל את ההטבה על חניות מסוימות.

3.5.  מובהר כי כל חניה באמצעות הקופון מעבר לשעתיים תחויב בהתאם למחירון החברה.

3.6   ההטבה תהיה תקפה למשך חודש ימים מיום מסירת הודעה למשתמש על זכאותו להטבה.

 

4. זכאות להטבה

4.1.   במהלך תקופת המבצע, רשאי כל  משתמש  לממש את ההטבה (שעתיים חניה חינם).  פעם אחת בלבד

4.2.   רשימת החניות המשתתפים במבצע מפורסמת באפליקציה של החברה.

4.3.   רשימת החניות נתונה לשינויים.

4.4.   כאמור, לא יתאפשר מימוש של ההטבה יותר מפעם אחת במסגרת המבצע. על אף האמור, פינק פארק רשאית להתיר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, הרחבה של ההטבה         לשעות נוספות במסגרת המבצע.

4.5.   אין כפל מבצעים והנחות.

4.6.   פינק פארק שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי אותו לקוח אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של               מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט של פינק פארק ובלא שתוטל עליה כל חובת הנמקה.

5. תוקף המבצע

5.1  המבצע יהיה בתוקף החל מיום 25 בספטמבר 2016 ועד ליום 31 באוקטובר 2016 כולל (להלן: "תקופת המבצע").

5.2  החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות להקדים או לדחות את מועד סיום תקופת המבצע, מבלי לינתן הודעה מראש, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

5.3 ללא כפל מבצעים

6.סמכות שיפוט וברירת דין

6.1. בתי המשפט של מחוז תל-אביב – יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמש בקשר למבצע

6.2.על תנאי המבצע יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.